Savnet i Norge

Etterlysning - savnede personer i Norge

 

Savnet i Norge er en frivillig organisasjon som hjelper pårørende med å finne savnede familiemedlemmer ved å spre informasjon til mange tusen tilhengere på Facebook og Twitter.

 

Vedtekter for Savnet i Norge

Gjennom oppfølgende virksomhet skal Savnet i Norge (Heretter kalt SIN) bidra til å spre informasjon om personer som blir meldt savnet, og koordinere leteaksjoner gjennom egne lokallag.

Sted: Norge

Org.nr: 999 154 263

1. Formål

Rask spredning av informasjon om savnede personer for å bidra til raskere oppklaring.

2. Gjennom oppfølgende virksomhet skal SIN:

2.1. Aktivt følge med i media for å fange opp nyheter om savnede personer

2.2. Motta henvendelser fra pårørende selv om savnede familiemedlemmer

2.3. Raskest mulig publisere og dele denne informasjonen via organisasjonens facebookside

2.4. Følge med på og moderere kommentarer og innlegg på organisasjonens facebookside

2.5. Etter hvert iverksette og koordinere leteaksjoner ved hjelp av egne lokallag som kan opprettes i større byer

2.6. Gjennom donasjoner og gaver kjøpe inn og vedlikeholde materiell for organisasjonen m/lokallag, som sambandsutstyr, refleksvester, m.m.

3. Medlemskap og kontingent.

3.1. Alle kan bli medlemmer.

3.2. Medlemmene forplikter seg til å følge SIN's vedtekter og styrets retningslinjer, herunder avgjørelser tatt av den/de styret bemyndiger.

3.3. Medlemmer kan bli ekskludert ved motarbeidelse av SIN og eller brudd på SIN's vedtekter. Medlemmer er de som er registrert i SIN med betalt kontingent.

4. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hver høst og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig (eller e-post) melding til medlemmer. Første årsmøte holdes i 2013.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har avtroppende leder dobbeltstemme.

Årsmøtet skal:

• Behandle SIN's årsmelding

• Behandle SIN's regnskap i revidert stand

• Behandle innkomne forslag

• Vedta SIN's budsjett og fastsette kontingent

• Velge valgkommité

• Velge styremedlem(mer)

5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles som for ordinært årsmøte, med 1 måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

6. Styret

SIN ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av:

leder (økonomiansvarlig), nestleder (sekretær og vara for leder)

Styret velges etter demokratiske regler, og det velges for 2 år ad gangen. Første gang sitter leder i to år, mens nestleder sitter i ett år.

Styremøter avholdes ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer deltar. Møtet kan gjennomføres helt eller delvis ved hjelp av telekommunikasjon forutsatt at alle medlemmer kan høre og bli hørt under hele møtet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme.

7. Styrets oppgaver

• Iverksette årsmøtets bestemmelser

• Utarbeide retningslinjer for SIN's aktiviteter og arbeidsoppgaver

• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

• Administrere og føre nødvendig kontroll med SIN's økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

• Representere SIN utad

8. Organisasjonsledd

SIN kan organiseres med lokallag, underavdelinger og/eller -grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. SIN's styre bestemmer opprettelsen av lokallag, avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. Disse skal drives under samme formål, men vil kunne variere fra sted til sted.

9. Oppløsning

Oppløsning av SIN kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning av SIN, overføres eventuelle verdier til Redd Barna.

10. Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Grasrotandelen

Savnet i Norge • Org.nr. 999 154 263 • E-mail: post@savnetinorge.org
Copyright © 2012-2014. All Rights Reserved.

Vår side på Facebook
Følg oss på Twitter